Monday, June 16, 2008

Dhamma Talk บรรยายธรรมะ ตอบปัญหาธรรมะธรรมบรรยาย เรื่องอริยสัจจ์ ๔ และ มรรคมีองค์ ๘

Dhamma Talk on the Four Noble Truths

Meditation & นั่งสมาธิ เจริญสติต่อเนื่อง

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย The Region Universityโครงการธรรมสัญจร โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
จัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาแก่ชาวต่างชาติ

การจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ วัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย โดยความร่วมมือกันของพระธรรมทูตทั้ง ๓ วัด ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และพระมหาเอนก อเนกาสี พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นิวยอร์ค โดยมีพระธรรมทูตวัดป่าสันติธรรมเป็นเจ้าภาพ สถานที่ นำโดย พระมหาอุดม ปภงฺกโร เจ้าอาวาส และพระธรรมทูตทุกรูปให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอเมริกัน และชาวไทย อินเดีย เวียตนาม ไต้หวัน และพม่า เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมสัญจร ซึ่งจัดมาเข้าปีที่ ๓ แล้วโดยสลับกันหมุนเวียนกันไประหว่าง วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนกันเดือนละครั้งระหว่างวัดป่าสันติธรรม วัดวชิรธรรมปทีป และยังมีวัดอื่น ๆ ที่ติดต่อให้ไปจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้อีก ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า และ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ต วอลตัน บิช และวัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลลาเดลเฟีย เป็นต้นการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคของสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย (Mental Detoxification & Relaxation)ภาคภาษาอังกฤษ
เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. กล่วยต้อนรับโดย พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ต่อด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล บรรยายแนะนำการปฏิบัติ นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
นำปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แล้วนำเดินจงกรม จากนั้นแนะแนวการปฏิบัติแบบผ่อนคลาย โดย อาจารย์อารีย์ ศรีบูรธรรม เป็นเวลา ๒๐ นาที หลังจากพักฉันภัตตาหารเพลแล้ว นำเดินจงกรมรอบวัดเป็นการเจริญสติต่อเนื่อง โดย พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ และพระมหามนตรี จิตฺตคุตฺโต
ต่อด้วยการนั่งสมาธิต่อในภาคบ่าย จบแล้ว บรรยายธรรมะเรื่องอริยสัจจ์ ๔ และมรรคมีองค์ ๘ โดย ดร. พระมหาถนัด อตฺถจารี และถามตอบปัญหาธรรมะ
รายการสุดท้ายต่อด้วยการเสริมสุขภาพกายคลายสุขภาพจิต ฝึกสติด้วยท่าออกกำลังกาย คลายเคลียดด้วยโยคะ โดยพระมหาอเนก อเนกาสี สาธิตฝึกการหายใจแบบโยคี และผ่อนคลายอื่น ๆ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง
ตอนสุดท้ายมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย The Region University สัมภาษณ์พระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี พระมหาอเนก อเนกาสี และร้อยตรีสมญา มาลาศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา ได้อธิบายหลักธรรมแนะแนวทางการปฏิบัติจนเข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไป
โครงการธรรมสัญจรนี้จะจัดครั้งต่อไปที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นิวยอร์ค ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดวชิรธรรมปทีป โทร. 631-471-8006, www. Vajira.org หรือ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โทร. (301) 871-8660 www.watthaidc.org

1 Comments:

At 9:55 PM , Blogger Adine Smith said...

links4share High PR LInks


http://www.links4share.com

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home