Monday, April 28, 2008

การปฏิบัติธรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๑


กลุ่มปฏิบัติธรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๑


ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี  กำลังบรรยายเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท

มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซักถามปัญหาจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง