Tuesday, February 19, 2008

รายการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๑

The IMF's families practiced and studied Buddhism at Wat Thai,D.C.
การปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน ๒ วัน ๑ คืน (เจริญสติต่อเนื่อง)
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑

ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.การเข้าวัดเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสจะนำความสุขมาสู่ชีวิตอย่างแท้จริง เป็นการศึกษาชีวิตแบบวิธีธรรมชาติ ได้ความรู้เกิดสติปัญญา สามารถดับทุกข์ได้ในปัจจุบัน กิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจำวัน

วันแรก
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล สมาทานศีล ๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังโอวาท แนะแนวทางปฏิบัติ โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี
เวลา ๑๐.๐๐ น. นังสมาธิ ยืน เดินจงกรม ด้วยการเจริญสติต่อเนื่องตามแนวมหาสติปัฎฐานสูตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักผ่อนอิริยาบถ ด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง(งดพูดคุยกันนอกเรื่องปฏิบัติ)
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติภาคบ่าย เดินจงกรม-นั่งสมาธิ เจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๑๕.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยายเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ฟังการตอบปัญหาธรรม/สนทนาธรรม
เวลา ๑๖.๒๐. น. พักดื่มน้ำปานะ
เวลา ๑๖.๓๐ น. ฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวด้วยพลังจี้กง
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรแปลพร้อมกับพระสงฆ์
เวลา ๑๙.๓๐ น. ฟังบรรยายธรรม-ตอบปัญหาธรรมะในรายการ “ชีวิตมีปัญหา พุทธศาสนามีทางแก้”
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนอิริยาบถ/เข้านอน

วันที่สอง
เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 06.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้าแปลร่วมกับพระสงฆ์
เวลา 07.00 น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารด้วยการเจริญสติ
เวลา 08.00 น. เดินจงกรมด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 09.00 น. ปฏิบัติต่อเนื่อง ยืน-เดิน-นั่งสมาธิแบบเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา 10.00 น. นั่งสมาธิ ด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา 11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารด้วยการเจริญสติ
เวลา 12.30 น. พักผ่อนอิริยาบถด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 13.00 น. เริ่มปฏิบัติภาคบ่าย เดินจงกรม-นั่งสมาธิ เจริญสติต่อเนื่อง
เวลา 14.00 น. ฝึกการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับลมหายใจ เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิต
เวลา 15.00 น. นั่งสมาธิเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 16.00 น. ฟังธรรมะบรรยาย โดย พระอาจารย์สุริยา เตชวโร
เวลา 16.30 น. ไขข้อข้องใจ ถาม-ตอบปัญหา โดย พ.ม.ถนัด อตฺถจารี (เท่าที่จำเป็น)
เวลา 17.30 น. ดื่มน้ำปานะ/ พักทำกิจส่วนตัว
เวลา 18.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็นร่วมกัน
เวลา 18.45 น. ทำพิธีลากลับบ้าน

หมายเหตุ พระมหาถนัด อตฺถจารี Ph.D. นำปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดรายการ
ตารางนี้ใช้ในกรณีปกติ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้าปฏิบัติ/Application form

ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
APPLICATION FOR MEDITATION RETREAT AT WAT THAI, D. C.

Retreat Date ................................................


ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ................................. นามสกุล...................................................
First Name ................ ........................... Last Name ..............................................


อายุระหว่าง Age range 20-30 / 31-40 / 41-50 / 51-60 / 61 ขึ้นไป up
เพศ Gender ........... ชาย Male .......... หญิง Female
ที่อยู่ Address .......................................................................................................
โทรศัพท์ Telephone ................................. Email Address อีเมล์ ...............................
ภาษาหลักในสื่อสาร Main language............. ภาษาอื่นที่เข้าใจ Other fluent languages ..............
ท่านทราบข่าวการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จากใคร หรือวิธีใด? How did you learn about this retreat? .........................................................................................................................
ท่านเคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมมาแล้วหรือไม่? ............. เคย............. ไม่เคย
Have you had any previous experiences with meditation practices? ...........Yes ..........No
กรุณาระบุสถานที่ และระยะเวลาที่เคยเข้าปฏิบัติ If yes, please give details:
................................................................. ระยะเวลา How long?....................
................................................................. ระยะเวลา How long?....................
................................................................. ระยะเวลา How long?....................
ญาติหรือมิตรของท่านที่จะสามารถติดต่อได้ ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างการฝึกอบรมIn case of emergency, please provide your family/friend’s name and telephone number
ชื่อ Name ................................................. โทรศัพท์ Telephone ................................
ชื่อ Name ................................................. โทรศัพท์ Telephone ................................
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและตารางเวลาปฏิบัติของการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดีแล้ว และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามทุกประการตลอดระยะเวลาการอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามาเข้าปฏิบัติที่วัด ด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อันมีสาเหตุมาจากตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เอาผิดและ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับวัด
I acknowledge that I have carefully read and understood the retreat guidelines. I agree to abide by all the rules and regulations for the duration of the retreat. I hereby certify that the above information is true to the best of my knowledge. I further hereby waive and release, indemnify, hold harmless and forever discharge Wat Thai, D. C., and its agents and officers from all claims and expenses of every kind and nature, whether known or unknown, arising from or anyway related to my participation in any of activities conducted on the premise of Wat Thai, D. C

ลงชื่อ Signature............................................................. วันที่ Date ...................