Tuesday, February 19, 2008

รายการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๑

The IMF's families practiced and studied Buddhism at Wat Thai,D.C.
การปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน ๒ วัน ๑ คืน (เจริญสติต่อเนื่อง)
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑

ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.การเข้าวัดเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสจะนำความสุขมาสู่ชีวิตอย่างแท้จริง เป็นการศึกษาชีวิตแบบวิธีธรรมชาติ ได้ความรู้เกิดสติปัญญา สามารถดับทุกข์ได้ในปัจจุบัน กิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจำวัน

วันแรก
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล สมาทานศีล ๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังโอวาท แนะแนวทางปฏิบัติ โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี
เวลา ๑๐.๐๐ น. นังสมาธิ ยืน เดินจงกรม ด้วยการเจริญสติต่อเนื่องตามแนวมหาสติปัฎฐานสูตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักผ่อนอิริยาบถ ด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง(งดพูดคุยกันนอกเรื่องปฏิบัติ)
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติภาคบ่าย เดินจงกรม-นั่งสมาธิ เจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๑๕.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยายเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ฟังการตอบปัญหาธรรม/สนทนาธรรม
เวลา ๑๖.๒๐. น. พักดื่มน้ำปานะ
เวลา ๑๖.๓๐ น. ฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวด้วยพลังจี้กง
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรแปลพร้อมกับพระสงฆ์
เวลา ๑๙.๓๐ น. ฟังบรรยายธรรม-ตอบปัญหาธรรมะในรายการ “ชีวิตมีปัญหา พุทธศาสนามีทางแก้”
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนอิริยาบถ/เข้านอน

วันที่สอง
เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 06.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้าแปลร่วมกับพระสงฆ์
เวลา 07.00 น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารด้วยการเจริญสติ
เวลา 08.00 น. เดินจงกรมด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 09.00 น. ปฏิบัติต่อเนื่อง ยืน-เดิน-นั่งสมาธิแบบเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา 10.00 น. นั่งสมาธิ ด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา 11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารด้วยการเจริญสติ
เวลา 12.30 น. พักผ่อนอิริยาบถด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 13.00 น. เริ่มปฏิบัติภาคบ่าย เดินจงกรม-นั่งสมาธิ เจริญสติต่อเนื่อง
เวลา 14.00 น. ฝึกการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับลมหายใจ เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิต
เวลา 15.00 น. นั่งสมาธิเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เวลา 16.00 น. ฟังธรรมะบรรยาย โดย พระอาจารย์สุริยา เตชวโร
เวลา 16.30 น. ไขข้อข้องใจ ถาม-ตอบปัญหา โดย พ.ม.ถนัด อตฺถจารี (เท่าที่จำเป็น)
เวลา 17.30 น. ดื่มน้ำปานะ/ พักทำกิจส่วนตัว
เวลา 18.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็นร่วมกัน
เวลา 18.45 น. ทำพิธีลากลับบ้าน

หมายเหตุ พระมหาถนัด อตฺถจารี Ph.D. นำปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดรายการ
ตารางนี้ใช้ในกรณีปกติ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home