Sunday, May 14, 2006

ระเบียบการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม ๕๑


Ven.Dr. Thanat gives instruction & meditation practice.


At meditation ground Wat Thai,D.C.


ระเบียบกติกาในการปฏิบัติธรรม

1. รับสมัครสภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเยาวชนชาย-หญิง นุ่งขาว ห่มขาว รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
2. ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ "ไม่พูด ไม่คุยกัน" ยกเว้นเวลาถามปัญหากับพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีกิจจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
3. ให้สำรวม กาย วาจา ใจ อย่างสงบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ อย่าให้เกิดเสียงดังจาก การเดิน ยืน นั่ง นอน การวางถ้วย ชาม การปิด-เปิดประตู
4. การใช้ห้องน้ำ ให้ถือหลักว่า" เวลาจะออกจากห้องน้ำต้องให้สะอาดกว่าเวลาเข้า" ตลอดถึงที่นั่ง ที่นอน ต้องเก็บให้เรียบร้อย
5. ให้สำรวมจิตใจ ระมัดระวังการวิพากษ์ วิจารณ์คนอื่น พยายาม ลดทิฏฐิมานะของตัวเองให้มากที่สุด โดยการเจริญสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา
6. ต้องเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด(ตรงต่อเวลา)
7. งดสูบบุหรี่ กินหมาก หรือสิ่งเสพย์ติดอื่นๆ
8. รับประทานอาหาร 2 มื้อ คือเช้าและเพล และมีเครื่องดื่มตามเวลาที่กำหนดให้
9. มีสติในการทำ การพูด การคิด ให้เป็นไปโดยติดต่อตามหลักมหาสติปัฏฐาน
10. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ/ฟังวิทยุ/ซาวด์อเบ้าท์/ดูโทรทัศน์ในขณะปฏิบัติอย่างเด็ดขาด หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด

สิ่งที่จะต้องเตรียมไปกับตัวท่าน
1. เครื่องใช้ส่วนตัวของท่าน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และยาประจำตัว 2. เสื้อผ้าสีขาวครบชุดตามจำนวนเวลาเข้าปฏิบัติ
2. ในระหว่างการปฎิบัติ ขอให้งดการซักเสื้อผ้า หรือทำงานอย่างอื่นที่เป็นการเสียเวลาในการเจริญสติต่อเนื่อง

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โทร. (301) 871-8660-(301) 871-8661

การเดินจงกรมด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง Walking Meditation
 Posted by Picasa

Walking Meditation =การเดินจงกรม
 Posted by Picasa

Meditation Retreat on 26-27 April, 2008


Meditation Retreats
(For Stress Reduction and Relaxation)
April, 26-27 -2008
*****
AT WAT THAI WASHINGTON, D.C
13440 Lay hill Road, Silver Spring, MD 20906


The program will start at 8:30 a.m. on the morning of the Sunday 4th. Please arrive at the temple by 8.00 a.m. The program will include morning chanting in Pali words with English translations and Buddha's teaching, sitting, standing and walking meditation with instructions.Please wear loose comfortable cloths, preferably white to honor Thai Buddhist's tradition. Bring a meditation cushion or any cushion if you have. Lunches, water, tea and coffee are provided by the temple.
Schedules
8:00 a.m. Arrive the temple.
8:30 a.m. Morning chanting.
8:45 a.m. Taking five/eigth precepts
9.00 a.m. Introduction to meditation
9.30 a.m. Keep practicing moment to moment mindfulness
10:30 a.m. Meditation (sitting, walking and standing)
11:00 a.m. Lunch break for the monks.
12.00 p.m. Lunch break for meditation practitioners
12:30 p.m. Mindfulness with moving meditation including walking, standing meditation.
1.30 p.m. Sitting meditation with mindfulness.
2.00 p.m. Yoga Exercise.
4.00 p.m. tea break
5.00 p.m. Question& Answer
6.00 p.m. Evening chanting with the monks
7.30 p.m. Yoga and moving meditation
9.00 p.m. Spread Loving kindness and adjournment.

Meditation instructors: Phramaha Thanat Inthisan, Ph.D.
Meditation Master and Yoga Teacher for many years.


The Benefit of Meditation
  • Meditation is good for all human being for their mental and mind development.
  • Meditation is the way to train our minds to develop insight and wisdom.
  • Meditation is the way to clear and to purify our mind from impurities.
  • Meditation is the way to help meditation practitioners to have calm and a peaceful mind.
  • Meditation is the source of serenity and a real happiness.
  • Meditation is the way to train our minds to be free from all kinds of mental defilement such as greed, hatred, and delusion or ignorance.

Note :- The meditation workshop is opened to the public free of charge, donation is always welcome. For more information please contact: Phramaha Thanat
Wat Thai Washington, D.C. 13440 Lay hill Rd. Silver Spring, MD 20906

Tel.(301) 871-8660, (301) 871-8661
Fax. (301) 871-5007
E-mail: t_inthisan@hotmail.com URL.www.watthaidc.org or http://www.thanat.iirt.net/


Meditation Workshop
Registration Form


Name ______________________
Last Name_________________
Address…………………………
City………………………………
State…………………………….
Zip code………………………..
Tel(….)…………………………(W)
(….)…………………………(H)
E-mail………………………….
Have you been practiced before? Yes/No.
· Vegetarian…Yes/No
· Non-vegetarian…Yes/No

Meditation and Practice


Meditation focuses on maintaining quietness of our busy mind. The effect is to direct our concentration to one healing element – one sound, one word, one image, or one's breath. When our mind is "filled" with the feeling of calm and peace, it cannot take off on its own and worry, stress out or get depressed.

The meditative state allows our nerves and tired muscles to relax, calm heart rates and ease blood pressure. The effect is so restful and peaceful that you will look forward to do it daily.

How Does Meditation Work?

Studies have shown that meditation can bring about a healthy state of relaxation by causing a generalized reduction in multiple physiological and biochemical markers, such as deceased heart rate, decreased respiration rate, decreased plasma cortisol, decreased pulse rate and increased EEG alpha, a brain wave associated with relaxation. Our body gains a state of profound rest.

During meditation, our blood pressure stays at "low level" but falls significantly for persons on medication with abnormally high levels of blood pressure.

Meditation reduces activity in the nervous system. Through meditation we can learn to access the relaxation response and to be aware of the mind and the way our attitudes produce stress. In calming the mind, meditation can also put one in touch with the inner physician, allowing our body's own inner wisdom to be heard.

Meditation is part of my yoga practice. When I meditate, I feel my life changes for the better. It brings me peace of mind and I handle things better in life. I have the insights I want to solve problems and a clearer viewpoint even when I feel stressful. Through all these years of practicing meditation, I have been able to reap the positive influence on my life.

How To Meditate Effectively?

Ideally you should meditate in a quiet place, or a room with no distraction. Wear simple and comfortable clothes and remove your shoes when meditate. Try meditating in the same place every time because that will build up a calm meditative energy, making it easier each time to go within.

Guide to Meditation:-

1. Sit upright on your meditation mat with legs folded. You may find this rather uncomfortable at the start, but after a few attempts you will get use to it.

2. Straighten up your spine and close your eyes.

3. Using both your thumb and forefinger touching each other, place your hands on your knees, one on top of the other.

4. Take three full breaths through your nose, filling up your lower diaphragm and slowly letting it out, again through the nose.

5. Repeat your breath, always through the nose, feeling your breath go in and go out.

6. Feel your breath enter your body and where it goes inside, then feel it go out of your body again.

7. If your are distracted by a thought, gently bring back your mind to your breathing and start once more to feel the breathing, then the exhaling.

I personally feel that the best time for meditation is the quiet early morning hours – between 6 A.M. to 6.30 A.M. However some people may prefer to meditate in the evening before they go to bed. The choice is yours, as long as you find it comfortable and effective.

It takes an experienced person to explain the wonderful, positive effects of meditation. For me, I want to share with you that meditation has improved my life tremendously over the years. If you think of meditating, ten or fifteen minutes a day for a start can have a powerful effect on you. You will realize how smoothly your day flows and how it transforms you over a period of time.

To improve your meditation atmosphere, you may light incense or a candle. Incense creates a sensory memory that helps draw you inside. You may also sit on a small woolen mat that is only used for meditation and this helps to hold energy.

If you like to light incense for your meditation, here are some facts; some scents encourage calm, while others promote vitality and energy. Sandalwood and frankincense soothe us and pull us inward. Tibetan monks use them for meditating, and also for religious ceremonies. Rosewood, geranium, and lavender calm our fears and ease our anxieties.

Citrus scents like orange, lemon and lime can provide stimulation after meditating. For a quick effect, place a few drops of orange blossom oil on a cotton ball and inhale. Peppermint and spearmint can be stimulating too.

Take the first step to meditate today for better health and younger you!Dr.Ven. Thanat Inthisan
Wat Thai, Washington D.C.